KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 14 เรื่อง จากคำค้น วินัศ ภูมินาถ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T990295
แอสพาเทมกับสุขภาพ
วินัศ ภูมินาถ
2542
T010047
การศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณซัลไฟต์ทั้งหมดและคุณสมบัติอื่นๆ ของผลไม้แช่อิ่มอบแห้งกับระยะเวลาการเก็บรักษา/วินัศ ภูมินาถ
วินัศ ภูมินาถ
2543
IFRPD T030007
สารซัลไฟต์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอาหาร/วินัศ ภูมินาถ
วินัศ ภูมินาถ
2545
IFRPD T030099
สารยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กในผักพื้นบ้าน/วินัศ ภูมินาถ
วินัศ ภูมินาถ
2546
T040147
สารบอแรกซ์และโอกาสการปนเปื้อนในอาหาร/วินัศ ภูมินาถ
วินัศ ภูมินาถ
2547
T040443
/วินัศ ภูมินาถ
วินัศ ภูมินาถ
2547
IFRPD T060214
/วินัศ ภูมินาถ
วินัศ ภูมินาถ
2549
FOOD 7091
ประโยชน์ของฟรุคแทนและฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์
วินัศ ภูมินาถ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2555
PAT 0012
ผลิตภัณฑ์แป้งสำเร็จรูปและกรรมวิธีการผลิต
วินัศ ภูมินาถ
เลขที่อนุสิทธิบัตร 5995
Full Text
PUB 0684
ประโยชน์ของฟรุคแทนและฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ต่อสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วินัศ ภูมินาถ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2555
Full Text
PUB 0876 (eBook)
Food Journal 49 (1) / 2562 (eBook)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ชนากานต์ รัตนากิตติวงศ์,สิริรักษ์ ศิระมาด,ประวิทย์ สันติวัฒนา,ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,ดร.สาวิตรี ดือราแม,ดร.พิศมัย ศรีชาเยช,วินัศ ภูมินาถ
Full Textx
PUB 0875 (PDF)
Food Journal 49 (1) / 2562 (PDF)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,ประวิทย์ สันติวัฒนา,สิริรักษ์ ศิระมาด,ชนากานต์ รัตนากิตติวงศ์,ดร.พิศมัย ศรีชาเยช,ดร.สาวิตรี ดือราแม,วินัศ ภูมินาถ
Full Text
PUB 0881 (PDF)
Food Journal 49 (4) / 2562 (PDF)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วินัศ ภูมินาถ,ดร.ซาฟียะห์ สะอะ,สุภัคชนม์ คล่องดี,ดร.อรวรรณ ละอองคำ,ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน
Full Text
PUB 0882 (eBook)
Food Journal 49 (4) / 2562 (eBook)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วินัศ ภูมินาถ,ดร.ซาฟียะห์ สะอะ,สุภัคชนม์ คล่องดี,ดร.อรวรรณ ละอองคำ,ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>