KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น สุมิตรา บุญบำรุง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6262
การเปรียบเทียบกลิ่นและกลิ่นรสระหว่างปูนิ่มสุกและปูนิ่มอบแห้ง/พิเชษฐ์ น่วมทนงค์, สุมิตรา บุญบำรุง และจุฑา มุกดาสนิท
พิเชษฐ์ น่วมทนงค์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
FOOD 6780
การประเมินสารให้กลิ่นของทุเรียนพันธุ์หมอนทองโดยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีและจมูกอิเล็กทรอนิกส์
ชนิต ชนะปาลพันธุ์,อนุวัตร แจ้งชัด,สุมิตรา บุญบำรุง,พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6781
การอธิบายความอ่อนนุ่มของทุเรียนพันธุ์หมอนทองตัดแต่งพร้อมบริโภคโดยใช้สมการจลนพลศาสตร์
ศิริกาญจน์ จันทร์ถาวรพานิช,อนุวัตร แจ้งชัด,สุมิตรา บุญบำรุง,พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 8123
การผลิตซุปปลาสกัดพร้อมดื่ม
มัลลิกา วัฒนาภิรมย์สกุล,นันทิภา พันธ์ุสวัสดิ์,สุมิตรา บุญบำรุง,จุฑา มุกดาสนิท ,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 กลุ่มที่ 1 สาขาประมง
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>