KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น     29:2(47-53)
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7552
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและแนวโน้มการซื้อซ้ำของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโฮมเมด สหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด
ดวิษา สายสุวรรณ,ปัญญา หมั่นเก็บ,ธำรงค์ เมฆโหรา,    29:2(47-53)

   หน้า : [ 1 ]   Next >>