KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น กนกวรรณ ชื่นบาน
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8000
การพัฒนาสูตรที่เหมาะสมสำหรับแยมผลไม้รวมชนิดแผ่น
กนกวรรณ ชื่นบาน,กมลวรรณ แจ้งชัด,อนุวัตร แจ้งชัด,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

   หน้า : [ 1 ]   Next >>