KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 6 เรื่อง จากคำค้น กนกวรรณ ยอดอินทร์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7150
การผลิตกรดแลคติกจากแป้งด้วยเชื้อแบคทีเรียแลคติก
กนกวรรณ ยอดอินทร์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
PUB 0497
การผลิตกรดแลคติกจากแป้งด้วยเชื้อแบคทีเรียแลคติก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,กนกวรรณ ยอดอินทร์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
Full Text
FOOD 8399
การใช้ประโยชน์แบคทีเรียแลคติกในอาหารหมัก
กนกวรรณ ยอดอินทร์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2560

FOOD 8452
อาหารหมักจากถั่วเหลือง
กนกวรรณ ยอดอินทร์,วารสารอาหาร
มกราคม-มีนาคม 2561

PUB 0813
การใช้ประโยชน์แบคทีเรียแลคติกในอาหารหมัก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,กนกวรรณ ยอดอินทร์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
Full Text
FOOD 8568
Food Producers
สุวีณา จันทพิรักษ์,กนกวรรณ ยอดอินทร์,อรไท สวัสดิชัยกุล,สิรินันท์ ชมพูแสง,วารสารอาหาร
ตุลาคม-ธันวาคม 2561

   หน้า : [ 1 ]   Next >>