KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น กมลทิพย์ กรรไพเราะ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8499
ผลของการใช้สารทดแทนน้ำตาลต่อคุณภาพของกัมมี่เยลลี่ดาหลา
กมลทิพย์ กรรไพเราะ,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>