KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 5 เรื่อง จากคำค้น กมลวรรณ กันแต่ง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7780
การพัฒนาการเป็นผุ้ดำเนินการแผนทดสอบความชำนาญการตรวจวิเคราะห์อาหารจุลชีววิทยา
ลดาวัลย์ จึงสมานุกูล,กมลวรรณ กันแต่ง,อัจฉรา อยู่คง,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
FOOD 7785
การสำรวจคุณภาพทางจุลชีววิทยาของไอศกรีม
อัจฉรา อยู่คง,ลดาวัลย์ จึงสมานุกูล,รัชฎาพร สุวรรณรัตน์,กมลวรรณ กันแต่ง,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มกราคม-มีนาคม 2558

FOOD 7856
การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในผักสด
ปรีชา จึงสมานุกูล,กมลวรรณ กันแต่ง,นวรัตน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มกราคม-มิถุนายน 2553

FOOD 8159
การประเมินความสามารถการทดสอบ Salmonella spp. ของห้องปฎิบัติการตรววิเคราะห์อาหารโดยใช้ผลการทดสอบความชำนาญ
ลดาวัลย์ จึงสมานุกูล,กนกชน สุภาพพรหม,กมลวรรณ กันแต่ง,อัจฉรา อยู่คง,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรกฎาคม-กันยายน 2559
FOOD 7713
ความปลอดภัยทางจุลชีววิทยาของอาหารพร้อมบริโภคที่จําหน่าย ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร
กมลวรรณ กันแต่ง,รัชฎาพร สุวรรณรัตน์,อัจฉรา อยู่คง ,วารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรกฎาคม-กันยายน 2558

   หน้า : [ 1 ]   Next >>