KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น กมลวรรณ พรหมศักดิ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6815
การพัฒนากระบวนการหมักเต้าหู้ยี้โดยใช้เชื้อบริสุทธิ์
วีระสิทธิ์ กัลยากฤต,กมลวรรณ พรหมศักดิ์,ปราโมทย์ ศิริโรจน์,ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>