KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T060103
การประเมินประสิทธิภาพของวิธีการวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยเครื่อง Ebulliometer/กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ, รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ และจันทิมา ทิมเครือจีน
กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ
2548-2549
T060104
ศึกษาสายพันธุ์ยีสต์ และอัตราส่วนผสมของกระชายดำที่เหมาะสมสำหรับการทำไวน์/รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ และกมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ
รักษ์ ด่านดำรงรักษ์
2548-2549
FOOD 6600
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของปลาช่อนเค็มแดดเดียวระหว่างการทำเค็ม
สิรินภา สุวรรณ์,นิติพงศ์ จิตรีโภชน์,วรสิทธิ์ โทจำปา,กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ,ธรีพร กงบังเกิด,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551
Full Textx
FOOD 6871
ผลของสารสี Monascus จากปลายข้าวในการยับยั้งการหืนในผลิตภัณฑ์กุนเชียงหมู
กิติศาสตร์ กระบวน,กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ,วรสิทธิ์ โทจำปา,ธีรพร กงบังเกิด,นิติพงศ์ จิตรีโภชน์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>