KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 38 เรื่อง จากคำค้น กมลวรรณ แจ้งชัด
   หน้า : [ 1 ] 2 3   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T000338
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สังขยาฟักทองกึ่งสำเร็จรูป/กมลวรรณ แจ้งชัด ... [และคนอื่นๆ]
กมลวรรณ แจ้งชัด
2542
T010196
การแปรรูปอาหารโดยวิธีเอ็กซทรูชัน/กมลวรรณ แจ้งชัด
กมลวรรณ แจ้งชัด
2541
T030165
การสำรวจความคิดเห็นของผู้จำหน่ายต่ออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร/กมลวรรณ แจ้งชัด, อนุวัตร แจ้งชัด และ สุคนธ์ชื่น ศรีงาม
กมลวรรณ แจ้งชัด
2545
KU T040362
ความสัมพันธ์ของสารเคมีและการบรรจุต่อคุณภาพของมะม่วงสดตัดแต่งที่อุณหภูมิห้อง/ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา, กมลวรรณ แจ้งชัด และ อนุวัตร แจ้งชัด
ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
KU T050042
การพัฒนาอาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งจากข้าวกล้องและผลไม้แห้ง/กมลวรรณ แจ้งชัด, อนุวัตร แจ้งชัด, ประชา บุญญสิริกูล
กมลวรรณ แจ้งชัด,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
KU T060026
การพัฒนาถั่วแดงหลวงอัดเม็ดสำหรับเด็กและวัยรุ่น/นงสุดา บุนนาค, กมลวรรณ แจ้งชัด และอนุวัตร แจ้งชัด
นงสุดา บุนนาค
2546
KU T060027
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมะพร้าวพันธุ์น้ำหอมที่มีอายุต่างกัน/พิมลพรรณ ปูชกะวิมล และกมลวรรณ แจ้งชัด
พิมลพรรณ ปูชกะวิมล
2546
KU T060028
การพัฒนาขนมหม้อแกงถั่วกึ่งสำเร็จรูป/กมลวรรณ แจ้งชัด ... [และคนอื่นๆ]
กมลวรรณ แจ้งชัด
2546
KU T060157
การประยุกต์ใช้สารเคลือบที่รับประทานได้ในการผลิตข้าวเสริมวิตามิน/ลลิตา ชาติยานนท์, ไพศาล วุฒิจำนงค์ และกมลวรรณ แจ้งชัด
ลลิตา ชาติยานนท์
2549
KU T060186
การศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมของแป้งข้าวเจ้า แป้งสาลี และแป้งมันสำปะหลังในการผลิตกระทงสำเร็จรูปสำหรับอาหารว่าง/น้ำฝน รักขุมแก้ว, กมลวรรณ แจ้งชัด และอนุวัตร แจ้งชัด
น้ำฝน รักขุมแก้ว
2549
KU T060372
การพัฒนาผักแผ่นจากผักคะน้าและผักตำลึง/วัฒนา ดำรงรัตน์กุล, อนุวัตร แจ้งชัด และกมลวรรณ แจ้งชัด
วัฒนา ดำรงรัตน์กุล
2549
KU T070190
การศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมของสารให้ความหวานในการผลิตอาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งจากข้าวกล้องและสมุนไพร/ปาริสุทธิ์ สงทิพย์, กมลวรรณ แจ้งชัด และไพศาล วุฒิจำนงค์
ปาริสุทธิ์ สงทิพย์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
FOOD 6100
ขนมไทย : เอกลักษณ์และคุณภาพ
กมลวรรณ แจ้งชัด,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
FOOD 6373
การศึกษาผลของแป้งข้าวกล้องเริ่มงอกต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์คุกกี้ไส้สับปะรด/รสพร เจียมจริยธรรม ... [และคนอื่นๆ]
รสพร เจียมจริยธรรม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
Full Text
FOOD 6374
อิทธิพลของส่วนผสมต่อคุณภาพอาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งจากธัญชาติและผักผลไม้ผสม/ศิริภัทร์ จันทร์อร่าม, กมลวรรณ แจ้งชัด และ อนุวัตร แจ้งชัด
ศิริภัทร์ จันทร์อร่าม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
Full Text
   หน้า : [ 1 ] 2 3   Next >>