KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 5 เรื่อง จากคำค้น กรผกา อรรคนิตย์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T070076
ปัจจัยที่มีผลต่อความคงตัวของเบต้า-แคโรทีนในแครอทระหว่างกระบวนการแปรรูป/กรผกา อรรคนิตย์, ประภัสสร คูสุวรรณ, พัณณิน พิงคะสัน
กรผกา อรรคนิตย์
2549
FOOD 6188
ผลของกระบวนการแปรรูปต่อการส่งผ่านความร้อนในแตงกวาดองบรรจุขวดแก้ว/กรผกา อรรคนิตย์
กรผกา อรรคนิตย์
2551
FOOD 6842
ผังแสดงตำแหน่งผลิตภัณฑ์ซุปข้าวโพดแบบครีมทางการค้าและวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค
สถิตาภรณ์ ใจจิตร์,กรผกา อรรคนิตย์,วิวัฒน์ หวังเจริญ,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 7990
ผลของอุณหภูมิอบแห้งต่อคุณภาพของถั่วแดงผงและการนำไปใช้ทำขนมปัง
วิศรุต สุวรรณา,กรผกา อรรคนิตย์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Full Textx
FOOD 6674
การย้อมสีและการยืดอายุการเก็บรักษาเต้าหู้เหลืองแผ่น
เบญจวรรณ ทานะขันธ์,ปราณี วราสวัสดิ์,กรผกา อรรคนิตย์,ธเนศ แก้วกำเนิด,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2554
   หน้า : [ 1 ]   Next >>