KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 18 เรื่อง จากคำค้น กรมประมง
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T930063
ปลาร้าจากปลาดุกอุยเทศ
ผ่องเพ็ญ รัตตกูล,กรมประมง
[2531?]
T960317
รายงานผลเบื้องต้น สำมะโนประมงทะเล พ.ศ.2538/สำนักงานสถิติแห่งชาติ และกรมประมง
สำนักงานสถิติแห่งชาติ,กรมประมง
2538
T990180
การตรวจสอบคุณภาพซูริมิ
อรวรรณ คงพันธุ์,กรมประมง
2541
T010363
ตำรับอาหารจากปลาผง/สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง
กรมประมง
2541
T010364
การแปรรูปสัตว์น้ำ/เรียงเรียงโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ; จัดทำโดย งานเอกสารคำแนะนำ ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองส่งเสริมการประมง กรมประมง
กรมประมง
2535
T020071
ปลาร้าสำเร็จรูปพร้อมปรุงชนิดผง-ก้อน/จิราวรรณ แย้มประยูร, อมรรัตน์ สุขโข
จิราวรรณ แย้มประยูร,สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง
2544
T040216
สถิติปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำ ณ ท่าขึ้นปลาต่างๆ/กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง
กรมประมง
2547
T040217
สถิติฟาร์มเลี้ยงปลาน้ำกร่อย ประจำปี 2545/กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง
กรมประมง
2547
T040218
ผลผลิตหมู่บ้านประมงทะเล ปี 2545/กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง
กรมประมง
2547
T070546
องค์ประกอบทางโภชนาการในปลา/พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล ... [และคนอื่นๆ]
พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล,กรมประมง
2550
T070547
การคาดคะเนอายุการเก็บรักษาปลากะตักต้มตากแห้งในบรรจุภัณฑ์/พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล ... [และคนอื่นๆ]
พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล,กรมประมง
2550
T070548
การพัฒนาวิธีการเก็บรักษาและขนส่งปลาดุก (Clarias macrocephalus x C. gariepinus)/สุเมธ สุพิชญางกูร ... [และคนอื่นๆ]
สุเมธ สุพิชญางกูร,กรมประมง
2550
FOOD 6462
การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการบรรจุผลิตภัณฑ์จากปลาดุก/วราทิพย์ สมบุญญฤทธิ ... [และคนอื่นๆ]
วราทิพย์ สมบุญญฤทธิ,กรมประมง
2549
Full Text
FOOD 6463
การพัฒนาวิธีการเก็บรักษากุ้งขาวแช่เย็น/สุภาพร สิริมานุยุตต์, วลัย คลี่ฉายา
สุภาพร สิริมานุยุตต์,กรมประมง
2551
Full Text
FOOD 6464
การศึกษาสภาพความเสี่ยงของสารชีวพิษจากสัตว์น้ำในห่วงโซ่อาหารด้านประมง/บดินทร์ อิทธิพงษ์
บดินทร์ อิทธิพงษ์,กรมประมง
2551
Full Text
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>