KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 17 เรื่อง จากคำค้น กรมวิชาการเกษตร
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T970212
ทุเรียนดิบ อาหารจานเด็ด/ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
2539
T980095
พลับและบ๊วย/สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมวิชาการเกษตร
2540
T980212
งาพืชชีวจิต/ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
2541
KU T010120
การศึกษา Lactic acid bacteria/นภา โล่ห์ทอง, สุรางค์ สุธิราวุธ, สุเทพ ญาดี
นภา โล่ห์ทอง,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กรมวิชาการเกษตร
2538
KU T010121
การศึกษาการสร้างสาร antimicrobial agents โดยแบคทีเรียบางกลุ่มในสาร EM/พัชรี สุนทรนันท, น้ำฝน เสงี่ยมรักษ์, จิตรศิริ ทองสอน
พัชรี สุนทรนันท,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กรมวิชาการเกษตร
2538
KU T010122
การทดสอบประสิทธิภาพของสาร EM ที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของถั่วฝักยาว/สุทัศน์ อรุณไพโรจน์ ... [และคนอื่นๆ]
สุทัศน์ อรุณไพโรจน์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กรมวิชาการเกษตร
2538
T010229
ชาหม่อน/กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
[2544?]
T010492
เอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการพัฒนาด้านการผลิตและการตลาด ของกลุ่มสตรี และเยาวชนสหกรณ์ เรื่อง การแปรรูปผลิตผลการเกษตร/กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
[254-?]
T010494
การแปรรูปผลไม้ สมุนไพร ผักบางชนิดเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร/หน่วยประสานงาน แผนงานด้านกระจายรายได้ กองเกษตรเคมี และกองเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร
กองเกษตรเคมี,กรมวิชาการเกษตร
2539
T010495
หลักการแปรรูปผักผลไม้/[โดย กลุ่มงานวิเคราะห์วิจัยการแปรรูปผลิตผลและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กองเกษตรเคมี กรมวิชาการเกษตร; กองบรรณาธิการ เพชร กตัญญกุล ... และคณะ]
กรมวิชาการเกษตร
2543
T030221
อาหารไทย ขนมไทย และเครื่องดื่มจากข้าว/สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
2545
T040179
คู่มือ การส่งออก ผัก และผลไม้ (สำหรับผู้ประกอบการ)/กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
2546
T040180
บุก พืชอาหารที่น่าสนใจ/สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
2544
T060409
การฝึกอบรมหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปลำไยในน้ำเชื่อมบรรจุกระป๋อง (ภาคปฏิบัติการ)9 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2548/กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมวิชาการเกษตร
2548
T060410
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยบรรจุกระป๋อง ณ สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร/กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมวิชาการเกษตร
2548
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>