KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 15 เรื่อง จากคำค้น กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T970106
ความต้องการวัตถุดิบ (ผัก ผลไม้ และไม้ยืนต้นอุตสาหกรรม)ของโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร/ฝ่ายอุตสาหกรรมเกษตร กองส่งเสริมธุรกิจเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
2539
T970276
ผักกาดเขียวปลี/เรียบเรียงโดย อรสา ดิสถาพร ... [และคนอื่นๆ]
อรสา ดิสถาพร,กรมส่งเสริมการเกษตร
2540
T970277
การผลิตข้าวโพดฝักอ่อน/กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
2535
T970318
ผักบุ้งจีน/เฉลิมเกียรติ โภคาวัฒนา, ภัสรา ชวประดิษฐ์
เฉลิมเกียรติ โภคาวัฒนา,กรมส่งเสริมการเกษตร
2539
T980213
สูตรผลไม้อบแห้งปรุงรส/รวบรวมโดย กลุ่มงานเทคโนโลยีเคหกิจเกษตร กองพัฒนาการบริหารงานเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
2541
IFRPD T000110
การแปรรูปอาหาร
วารุณี วารัญญานนท์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กรมส่งเสริมการเกษตร
2543
IFRPD T000111
การแปรรูปผักและผลไม้แช่อิ่ม และอบแห้งปรุงรส
มัณฑนา ร่วมรักษ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กรมส่งเสริมการเกษตร
2543
IFRPD T000112
การทำแยม เยลลี่ และมาร์มาเลต
มัณฑนา ร่วมรักษ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กรมส่งเสริมการเกษตร
2543
IFRPD T000113
ผลิตภัณฑ์ขนุน/มัณฑนา ร่วมรักษ์ ... [และคนอื่นๆ]
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กรมส่งเสริมการเกษตร
2543
IFRPD T000114
ผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กรมส่งเสริมการเกษตร
2543
IFRPD T000115
บรรจุภัณฑ์อาหาร
วารุณี วารัญญานนท์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กรมส่งเสริมการเกษตร
2543
IFRPD T000116
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กรมส่งเสริมการเกษตร
2543
T010136
สถิติการส่งออกและนำเข้าสินค้าพืชสวน 2542
กรมส่งเสริมการเกษตร
2543
T010215
คำแนะนำที่ 169 เรื่อง อาหารจากเห็ด/กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
2543
IFRPD T050174
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับอุตสาหกรรมการแปรรูปมะม่วงในท้องถิ่นเพื่อให้ได้มาตรฐาน ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2545 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/โดย มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด ... [และคนอื่นๆ]
มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2545
   หน้า : [ 1 ]   Next >>