KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 11 เรื่อง จากคำค้น กรมอนามัย
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T930133
ข้อกำหนดสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันและแนวทางการบริโภคอาหาร สำหรับคนไทย/คณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดสารอาหารประจำวันที่ร่างกายควรได้รับของประชาชนชาวไทย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
2532
T040215
คู่มือพ่อครัวไทยไปต่างประเทศ/จัดทำโดย นัยนา ใช้เทียมวงศ์
กรมอนามัย
2545
T050180
คู่มือปฏิบัติถูกต้อง อาหารสะอาดปลอดภัย/ผู้จัดทำ นัยนา ใช้เทียมวงศ์
นัยนา ใช้เทียมวงศ์,กรมอนามัย
2541
T050181
ข้อแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่อง การประกอบกิจการการผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
กรมอนามัย
2545
T050182
ข้อแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่อง การประกอบกิจการการผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
กรมอนามัย
2545
T050183
ข้อแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่อง การประกอบกิจการการเคี่ยวน้ำมันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
กรมอนามัย
2545
T050184
ข้อแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่อง การประกอบกิจการการผลิต ผลิตภัณฑ์จากน้ำนมวัว
กรมอนามัย
2545
T050185
ข้อแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่อง การประกอบกิจการการตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
กรมอนามัย
2545
T050186
ข้อแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่อง การประกอบกิจการการอัด การสกัดเอาน้ำมันจากพืช
กรมอนามัย
2545
T050187
ข้อแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่อง การประกอบกิจการการทำขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ
กรมอนามัย
2545
T070524
ความปลอดภัยของน้ำบริโภคบริการสาธารณะและแบบหยอดเหรียญ/กลุ่มพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค กองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย
กองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย
2550
   หน้า : [ 1 ]   Next >>