KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น กรรณิกา ศรีประย่า
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6669
การทดสอบสารก่อกลายพันธุ์และประสิทธิภาพของน้ำยาล้างผักที่ผลิตจากน้ำหมักผลไม้
กรรณิกา ศรีประย่า,ปริยาภรณ์ อิศรานุเคราะห์,อุษณ๊ย์ วินิจเขตคำนวณ,ณฐนนท์ ตราชู,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>