KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 5 เรื่อง จากคำค้น กรรณิกา จิตติยศรา
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T070070
การศึกษาปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำแร่ธรรมชาติ/กรรณิกา จิตติยศรา และทิพวรรณ นิ่งน้อย
กรรณิกา จิตติยศรา
2549
FOOD 7382
การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากโบรเมตในน้ำดื่มบรรจุขวดและน้ำแร่ธรรมชาติ
ทิพวรรณ นิ่งน้อย,กรรณิกา จิตติยศรา,กัญญา พุกสุ่น,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ก.ค.-ก.ย. 2556
Full Textx
FOOD 7783
การประเมินความเสียงของน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญในเขตภาคกลางและการสนับสนุนการกำหนดมาตรฐานควบคุมคุณภาพ
ลดาพรรณ แสงคล้าย,กรุณา ตีรสมิทธ์,ปิยมาศ แจ่มศรี,กัญญา พุกสุ่น,กรรณิกา จิตติยศรา,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มกราคม-มีนาคม 2558
Full Textx
FOOD 7799
คุณภาพและความปลอดภัยของน้ำแร่ธรรมชาติที่ผลิตในประเทศและที่นำเข้าจากต่างประเทศ
กรรณิกา จิตติยศรา,กัญญา พุกสุ่น,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตุลาคม-ธันวาคม 2557
Full Textx
FOOD 8344
การประเมินความเสี่ยงแคดเมียมจากการบริโภคประจำวันของคนไทย
ลัดดาวัลย์ โรจนพรรณทิพย์,กรรณิกา จิตติยศรา,นนทรัตน์ พรทรัพย์มณี,ปิ่นนรี ชินวรรธนวงศ์,เขมิกา เหมโลหะ,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรกฎาคม - กันยายน 2560
   หน้า : [ 1 ]   Next >>