KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T990469
การศึกษารูปแบบของฉลากโภชนาการสำหรับผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
สุพรรณี ศรีปัญญากร,กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
2542
T020228
เทคโนโลยีการแปรรูปธัญชาติ และแครอท/กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
2542
T020229
เทคโนโลยีการแปรรูปข้าว/กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
2543
   หน้า : [ 1 ]   Next >>