KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น กรุณา ตีรสมิทธ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7783
การประเมินความเสียงของน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญในเขตภาคกลางและการสนับสนุนการกำหนดมาตรฐานควบคุมคุณภาพ
ลดาพรรณ แสงคล้าย,กรุณา ตีรสมิทธ์,ปิยมาศ แจ่มศรี,กัญญา พุกสุ่น,กรรณิกา จิตติยศรา,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มกราคม-มีนาคม 2558
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>