KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น กฤตภาส จินาภาค
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7401
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำพริกพร้อมบริโภค
สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์,กฤตภาส จินาภาค,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
ตุลาคม - ธันวาคม 255

FOOD 8264
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตข้าวกล้องงอกพันธุ์หอมไชยา
กฤตภาส จินาภาค,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
มกราคม - มีนาคม 2560

FOOD 8386
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตข้าวกล้องงอกพันธุ์หอมไชยา
กฤตภาส จินาภาค,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
มกราคม - มีนาคม 2560

   หน้า : [ 1 ]   Next >>