KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น กฤตลักษณ์ ปะสะกวี
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6083
ฟลาวร์ผสม ปริมาณน้ำ และเวลาผสมที่เหมาะสมของโดสำหรับอาหารอบกรอบที่มีโปรตีนหัวปลาไฮโดรไลเสตเป็นส่วนประกอบ/เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล, ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ และกฤตลักษณ์ ปะสะกวี
เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล
2550
FOOD 7017
การศึกษาอายุการเก็บรักษาขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพรูปแท่ง
กฤตลักษณ์ ปะสะกวี,วรรณี สุทธิวัฒนเวช,พรภัทรา ศรีนรคุตร,สุภาภรณ์ พิศพันธ์,เรวดี มีสัตย์,เกศรา แซ่โค้ว,วรัญญา วรรณคุณ,ปนิดา บรรจงสินศิริ,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2553
FOOD 8019
ผลของเครื่องแกงและกะทิต่อคุณลักษณะบางประการและการยอมรับของน้ำยากะทิเห็ด
จักรกฤษณ์ สีแสงจันทร์,ศิริพร เรียบร้อย,ปณิดา บรรจงสินศิริ,กฤตลักษณ์ ปะสะกวี,น้องนุช ศิริวงศ์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
Full Textx
PUB 0621
การศึกษาอายุการเก็บรักษาขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพรูปแท่ง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,กฤตลักษณ์ ปะสะกวี และคณะ,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2553
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>