KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น กฤศมน คุณาวิศรุต
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7031
การพัฒนาเทคนิคไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโตรกราฟี เพื่อศึกษาปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ที่ปนเปื้อนในเห็ดและแคปซูลยา
นฤมล วชิรปัทมา,กฤศมน คุณาวิศรุต,ศิริศักดิ์ ธาราศิริไพฑูรย์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรกฎาคม - กันยายน 2555

   หน้า : [ 1 ]   Next >>