KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น กล้าณรงค์ ศรีรอด
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6779
การเพิ่มปริมาณแป้งที่ทนต่อการย่อยโดยการลดขนาดโมเลกุลร่วมกับการใช้ความร้อน-ความชื้น
วัฒนกุล มงคลรังษี,สุนีย์ โชตินีรนาท,กล้าณรงค์ ศรีรอด,สมบัติ ขอทวีววัฒนา,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6787
สมบัติเชิงกลของวัสดุคอมพอสิดของยางธรรมชาติกับเส้นใยสับปะรดและแร่ดินเหนียว
รัตนา ตันฑเทอดธรรม,กล้าณรงค์ ศรีรอด,สุนีย์ โชตินีรนาท,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6880
การเตรียมและสมบัติเชิงกลของวัตถุเชิงประกอบของพอลิพอพิลีนและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตกับกากมันสำปะหลัง
รัตนา ตันฑเทอดธรรม,สุนีย์ โชตินีรนาท,Se-na Lee,Thierry Tran,Hyun-Joong Kim,กล้าณรงค์ ศรีรอด,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>