KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น กวินภพ ศรีวัฒนานุศาสตร์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8385
การคัดเลือกผู้จัดส่งวัตถุดิบโดยใช้วิธีการ TOPSIS และ ROC : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมร้านอาหาร
กวินภพ ศรีวัฒนานุศาสตร์,ปนิทัศน์ สุริยธนาภาส,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
กรกฎาคม - กันยายน 2560
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>