KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 5 เรื่อง จากคำค้น กองโภชนาการ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T990179
ผลของอาหารที่มีใยอาหารสูงต่อการประเมินคุณค่าทางโภชนาการในหนูทดลอง/วันเพ็ญ มีสมญา ... [และคนอื่นๆ]
วันเพ็ญ มีสมญา,สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กองโภชนาการ
[2540?]
T020020
คู่มือการป้องกันและควบคุมภาวะโภชนาการเกิน/กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กองโภชนาการ
2533
T020104
ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย/กลุ่มงานวิเคราะห์อาหารและโภชนาการ กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กองโภชนาการ
2544
T050178
คอเลสเตอรอลและกรดไขมันในอาหารไทย
กองโภชนาการ
2547
T050179
ปริมาณแคลเซียมในอาหารไทย
กองโภชนาการ
2547
   หน้า : [ 1 ]   Next >>