KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น กัญญารัตน์ รี้พลกุล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7145
พฤติกรรมกลาสทรานซิชันของน้ำตาลในระหว่างการผลิตถั่วตัด
สงวนศรี เจริญเหรียญ,กัญญารัตน์ รี้พลกุล,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2555
   หน้า : [ 1 ]   Next >>