KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น กัลยาณี ดีประเสริฐวงศ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T940198
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จาก การย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง
ดารณี หมู่ขจรพันธ์
2537
T980193
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว/กัลยาณี ดีประเสริฐวงศ์
กัลยาณี ดีประเสริฐวงศ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2541
FOOD 7639
ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐาน ISO 22000 : 2005
กัลยาณี ดีประเสริฐวงศ์,วารสารอาหารและยา
กันยายน-ธันวาคม 2550
Full Textx
FOOD 7847
การบริหารจัดการความเสี่ยวกรณีอาหารส่งออกที่ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ Vibrio Vunificus
กัลยาณี ดีประเสริฐวงศ์,จารุณี อินทรสุข,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2554
   หน้า : [ 1 ]   Next >>