KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น กัลยาณี เต็งพงศธร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7961
ผลของชนิดไขมันและสัดส่วนระหว่างไขมันกับส่วนผสมพรีอิมัลชันต่อลักษณะคุณภาพไส้กรอกเนื้อแพะ
กัลยาณี เต็งพงศธร,ชุติมา ตันสัตยาเลิศ,ชลธิชา หัตถินาท,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>