KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น กานต์พิชชา ซือหมือ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7050
การศึกษาการแปรรูปน้ำพริกมะกอกป่าอบแห้ง
กัญญาณัฐ อุดรชน,จิรรัชต์ กันทะชู,สุภาวดี ศรีแย้ม,บุษบา มะโนแสน,กานต์พิชชา ซือหมือ,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
มกราคม - มีนาคม 2555
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>