KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7963
อิทธิพลของการแช่และการย่อยด้วยกรดต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งมันสำปะหลัง
ปฐมา จาตกานนท์,กล้าณรงค์ ศรีรอต,รุ่งทิวา วันสุขศรี,การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 7973
คุณสมบัติการต้านออกซิเดชั่นและปริมาณแอนโธไซยานินส์ทั้งหมดในน้ำองุ่นดำ 6 สายพันธ์ุ
ฉัตรชัยนนท์ พิลาทอง,ศศิธร ตรงจิตภักดี,การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 7975
การใช้ Micro-titer Plate สำหรับคัดแยกแบคทีเรียที่มีความสามารถในการสร้างฟิล์มชีวภาพจากแหล่งที่มีความเสี่ยงสูงของโรงงานอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง
ดำเกิง บัณฑิตอมร,สุดสาย ตรีวานิช,การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>