KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 91 เรื่อง จากคำค้น การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
   หน้า : [ 1 ] 2 3 4 5 6 7   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6832
การศึกษาปริมาณ GABA และการพัฒนาโยเกิร์ตเสริม GABA จากข้าวกล้องมันปูงอก
เมธาวี อนะวัชกุล,สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6833
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้จากกากงาขาวผสมลูกเดือย
ศิริพร ดลภักนิยมกุล,สมโภช พจนพิมล,วรางคณา สมพงษ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6834
สมบัติทางเคมีและกายภาพของแป้งข้าวสีนิลและคุณภาพของโดขนมปังที่ใช้แป้งข้าวสีนิลทดแทนแป้งสาลีบางส่วน
ภัทร์ภณ ภู่เพ็ชร์,บุศราภา ลิมานนท์,สุนทรี สุวรรณสิชณน์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6835
องค์ประกอบทางเคมีและธาตุอาหารพืชในกากตะกอนน้ำมันปาล์มและจากบ่อบำบัดน้ำเสียที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
พรฤดี สงวนสุข,เลอพงศ์ จารุพันธ์,ชัยสิทธิ์ ทองจู,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6836
การใช้กระบวนกา่รให้ความร้อนและสารทดแทนไบซัลไฟต์ในการผลิตมะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง
วรรณนิดา แสงปัดสา,พันธ์ณรงค์ จันทร์แสงศรี,ทิพวรรณ ทองสุข,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6837
การปรับปรุงระบบการจัดการสินค้าคงคลังของบริษัทผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไหร
สุจินดา เจียระวรพจน์,จิรชัย พุทธกุลสมศิริ,ปรารถนา ปรารถนาดี,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6838
สมบัติทางเคมีและกายภาพของแป้งสาคูและผลของการใช้แป้งสาคูทดแทนแป้งสาลีต่อคุณภาพของคุกกี้
ศศิวิมล บุญยิ่ง,วรางคณา สมพงษ์,สุนทรี สุวรรณสิชณน์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6839
การทำนายปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ และปริมาณกรดทั้งหมดในซอสพริก โดยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด
ฐาปนี สาธร,วารุณี ธนะแพสย์,ศุมาพร เกษมสำราญ,ธงชัย สุวรรณสิชณณ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6840
การทำนายปริมาณของแข็งที่ละลายได้ ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ และปริมาณน้ำตาลทั้งหมดของผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่ด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด
กรกช วรรณกุล,ศุมาพร เกษมสำราญ,ธงชัย สุวรรณสิชณณ์,วารุณี ธนะแพสย์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6841
สภาวะการชะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์สารประกอบเตตร้าซัยคลินและอนุพันธ์ในกุ้งด้วยเครื่องลิึควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง
นภาวรรณ ตุ้มสังข์ทอง,วริพัสย์ อารีย์กุล,ตติย สีหร่าย,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6842
ผังแสดงตำแหน่งผลิตภัณฑ์ซุปข้าวโพดแบบครีมทางการค้าและวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค
สถิตาภรณ์ ใจจิตร์,กรผกา อรรคนิตย์,วิวัฒน์ หวังเจริญ,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6843
ทัศนคคิของผู้บริโภคต่อคุณลักษณะด้านการใช้งานของภาชนะบรรจุน้ำผลไม้
เกตย์พิสิษฐ์ อนวัชชสุข,ภิญญา ศิลาอ้อย,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6844
การปรับปรุงสมบัติเพื่อศักยภาพการขนส่งของบรรจุภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูปทางใบปาล์มน้ำมัน
รตนพรรษ หรรษอุดม,เลอพงศ์ จารุพันธ์,งามทิพย์ ภู่วโรดม,ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6845
อิทธิพลของอุณหภูมิที่มีต่อเชื้อก่อโรค Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งขาวสด
พิจิตรา ตั้งเขื่อนขันธ์,จิตศิริ ราชตนะพันธุ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6846
การพัฒนาแบบจำลองการทำนายคุณภาพของผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วบด
สิริยาภรณ์ ไกรมาก,จิรชัย พุทธกุลสมศิริ,ปรารถนา ปรารถนาดี,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
   หน้า : [ 1 ] 2 3 4 5 6 7   Next >>