KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 76 เรื่อง จากคำค้น การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
   หน้า : [ 1 ] 2 3 4 5 6   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6755
ฟิล์มผสมไคโตซาน-สตาร์ชถั่วเขียวที่มีการเติมอนุภาคนาโนไคโตซานเก็บกักคาร์วาครอล
ลลิตา เขียวฉอ้อน,รังรอง ยกส้าน,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6754
ผลของกระบวนการตกตะกอนต่อสีของน้ำมังคุดผสมน้ำองุ่นที่ผ่านการพาสเจอร์ไรส์ชนิดใส
ธัญชนก อุดมทรัพย์,เทพกัญญา หาญศีลวัต,นันทวัน เทอดไทย,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6756
การศึกษาผลของพิมพ์ที่เป็นฉนวนบางส่วนต่อคุณภาพบัตเตอร์เค้กรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า
สิริกมล แซ่ลี้,วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6757
ผลของกระบวนการเกี่ยวเนื่องกับควาืมร้อนต่อสมบัติอิมัลชั่นน้ำกะทิที่ใช้ซูโครสเอสเตอร์เป็นอิมัลซิไฟเออร์เปรียบเทียบกับทวิน
สุวิมล อริยประกาย,พาสวดี ประทีปะเสน,ธนโชติ ลิมปโชติ,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6758
ผลของความเข้มข้นของแซนแทนกัมและคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสต่อคุณภาพของน้ำมังคุดชนิดขุ่น
ธัญชนก อุดมทรัพย์,นันทวัน เทอดไทย,เทพกัญญา หาณศีลวัต,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6759
การจัดกลุ่มกลิ่นผงกะหรี่ทางการค้าด้วยวิธีการประเมินทางประสาทสัมผัสวิธีซอร์ทติงและจมูกอิเล็กทรอนิกส์
นิธิ มีใย,ธงชัย สุวรรณสิชณณ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6761
ผลของระยะเวลาในการแช่ ระยะเวลาทำให้เริ่มงอกและกระบวนการทำข้าวนึ่งต่อสมบัติทางเคมีและเคมีเชิงฟิสิกส์ของข้าวเปลือกกับข้าวกล้อง
เพราเพ็ญ รัตนดี,อรอนงค์ นัยวิกุล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6762
ผลของโปรตีนและพอลิแซคคาไรด์ที่มีต่อความคงตัวของอิมัลชันชนิดน้ำในน้ำมันในน้ำเพื่อห่อหุ้มสารสกัดจากเนื้อของเมล็ดมะม่วง
พิชญอร ไหมสุทธิสกุล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6763
ศึกษาสมบัติเชิงกลของกระดาษทำด้วยมือจากกาบกล้วยที่ต้มโยใช้หม้อต้มความดัน
วุฒินันท์ คงทัด,สุธีรา วิทยากาญจน์,สาริษา สุนทรารชุน,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6764
การสังเคราะห์และการตรวจลักษณะของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียน
พรชัย ราชตนะพันธุ์,รุ่งศิริ สุริยเต็ม,สุวพร เหลืองขมิ้น,กฤติกา ตันประเสริฐ,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6765
สมบัติของฟิล์มคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนโดยการทรีตด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้นต่างๆ
พรชัย ราชตนะพันธุ์,กฤติกา ตันประเสริฐ,รุ่งศิริ สุริยเต็ม,สุวพร เหลืองขมิ้น,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6766
การปรับปรุงคุณสมบัติของกระดาษรีไซเคิลจากกล่องลูกฟูกโดยวิธีผสมกับเยื่อใหม่และการเคลือบด้วยไคโตซาน
สุธีรา วิทยากาญจน์,วารุณี ธนะแพสย์,ชัยพร สามพุ่มพวง,วุฒินันท์ คงทัด,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6767
ผลของอุณหภูมิในการหมัก น้ำตาลและน้ำผึ้งต่อการเจริญและการอยู่รอดของเชื้อแบคทีเรียแลคโตบาซิลัสในน้ำลำไย
สุคนธ์ ตันติไพบูลย์วุฒิ,อัมพวัน หวานแก้ว,รุจี กรเจริญพรพงศ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6768
ผลของการใช้ไมโครเวฟร่วมกับการอบแห้งแบบลมร้อนต่อคุณภาพของฟักทองอบแห้ง
นันทวัน เทอดไทย,สุพิชา กระจ่างเมธีกุล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6769
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากธัญพืช
อภิรดา รินพล,พิมพร ดอนมูล,เนตรชนก หลวงแสน,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
   หน้า : [ 1 ] 2 3 4 5 6   Next >>