KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 18 เรื่อง จากคำค้น กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T930158
สมบัติบางประการของแป้งถั่วบางชนิด
กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์
2535
T970330
การทดลอง พัฒนา ถ่ายทอดกรรมวิธีการผลิตและสูตรการแปรรูป ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรที่สำคัญและเป็นที่นิยมในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์/ผู้วิจัยหลัก สุวิมล กีรติพิบูล, ผู้วิจัยร่วม กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์, นักวิจัยผู้ช่วย มณีวรรณ รักวาทิน
สุวิมล กีรติพิบูล
2540
T010210
การผลิตเนคต้าฟักทองโดยใช้เพคติเนส/ประนอม พรชัยประสิทธิ์, สุวิมล กีรติพิบูล, กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์
ประนอม พรชัยประสิทธิ์
2543
T020233
การใช้ทุเรียนผงเพื่อทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ขนมปัง เค้ก และคุกกี้/ขวัญฤดี อินทริยะ, วชิระ ส่งจิตร และ กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์
ขวัญฤดี อินทริยะ
2544
T020234
การเสริมใยอาหารจากซังขนุนผงในผลิตภัณฑ์ขนมปัง เค้ก และคุกกี้/จันทนา ขัดต๋า, พรพรรณ ไตรปิ่นเพชร และ กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์
จันทนา ขัดต๋า
2544
T030199
ศึกษาการเตรียมเนื้อลูกตาลสุกและสภาวะการเก็บรักษาเนื้อลูกตาลสุกอบแห้ง/บุณยกฤต รัตนพันธุ์ และ กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์
บุณยกฤต รัตนพันธุ์
2544
T070253
สมบัติการใช้งานและการปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของโปรตีนสกัดจากเมล็ดฝ้ายไร้ต่อมพิษ/พรรณวดี วิถีสำราญธรรม, กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์ และสุวิมล กีรติพิบูล
พรรณวดี วิถีสำราญธรรม
2550
T070254
คุณภาพเต้าหู้แข็งเมื่อใช้น้ำมะนาวเป็นตัวตกตะกอน/ดวงพร สามัตถิยะ, กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์ และสุวิมล กีรติพิบูล
ดวงพร สามัตถิยะ
2550
T070392
ภาวะที่เหมาะสมในการสกัดโปรตีนจากกากเมล็ดฝ้ายไร้ต่อมพิษ/พรรณวดี วิถีสำราญธรรม, กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์ และ สุวิมล กีรติพิบูล
พรรณวดี วิถีสำราญธรรม
2550
FOOD 6381
คุณภาพเต้าหู้แข็งเมื่อใช้น้ำส้มเขียวหวานเป็นตัวตกตะกอน/โสภิดา สามัตถิยะ, กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์ และ สุวิมล กีรติพิบูล
โสภิดา สามัตถิยะ
2551
FOOD 6382
น้ำมะเม่าสำเร็จรูปชนิดผง/ปทุมวดี พำขุนทด, กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์ และ ประภาภรณ์ วรรธนะวาสิน
ปทุมวดี พำขุนทด
2551
FOOD 6469
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพผลมะม่วงหิมพานต์แผ่น/กรรณิการ์ ทั่งทอง และ กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์
กรรณิการ์ ทั่งทอง
2551
Full Text
FOOD 6470
ผลของการฉายรังสีแกมมาต่อสมบัติทางเคมีและกายภาพระหว่างการเก็บรักษาของข้าวกล้องพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105/สุรศักดิ์ สัจจบุตร และ กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์
สุรศักดิ์ สัจจบุตร
2551
Full Text
FOOD 6471
ผลของอายุกล้วยหักมุกต่อสมบัติทางกายภาพของผลกล้วยและสมบัติทางเคมีของแป้งกล้วย/ชาญชัย ศรีพร และกิตติพงษ์ ห่วงรักษ์
ชาญชัย ศรีพร
2551
Full Text
FOOD 6520
ปริมาณความชื้นที่เหมาะสมและการเปลี่ยนแปลงระหว่างการเก็บของผลไม้แผ่นจากผลมะม่วง/กรรณิการ์ ทั่งทอง. กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์
กรรณิการ์ ทั่งทอง
2009
Full Textx
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>