KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น กิตติวรรณ ยอดรักษ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T040359
ผลของโซเดียมไนไตรท์ และโซเดียมแอสคอร์เบทต่อคุณภาพของหม่ำ/กิตติวรรณ ยอดรักษ์ และ มาลัยวรรณ อารยะสกุล
กิตติวรรณ ยอดรักษ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
   หน้า : [ 1 ]   Next >>