KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น กุลพร พุทธมี
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6339
ผลของอุณหภูมิการเก็บรักษาต่อคุณภาพของปูทะเล (Scylla sp.)ระหว่างการเก็บรักษาในสภาพการโผล่พ้นน้ำ/วริศชนม์ นิลนนท์, จุรีพร ล้อมเมตตา และกุลพร พุทธมี
วริศชนม์ นิลนนท์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
FOOD 6343
การวิเคราะห์ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของปูทะเล (Scylla sp.)ภายหลังการเก็บเกี่ยว/วริศชนม์ นิลนนท์, จุรีพร ล้อมเมตตา และ กุลพร พุทธมี
วริศชนม์ นิลนนท์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
Full Text
FOOD 7955
การหาสภาวะที่เหมาะสมของการหมักน้ำส้มสายชูจากเงาะแบบถาด
วริศชนม์ นิลนนท์,กุลพร พุทธมี,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>