KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น กู้เกียรติ ตันธีระธรรม
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T000321
สาธิตและฝึกปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากนมถั่วเหลือง/กู้เกียรติ ตันธีระธรรม ... [และคนอื่นๆ]
กู้เกียรติ ตันธีระธรรม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สมาคมถั่วเหลืองอเมริกัน
2543
   หน้า : [ 1 ]   Next >>