KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ก่อพงศ์ หงษ์ศรี
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6673
สารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร: สารประกอบ Organically Bound Chlorine ที่ผลิตจากเยื่อกระดาษฟอกขาว
ก่อพงศ์ หงษ์ศรี,สมชาย ศิริเลิศพิทักษ์,ภูวดี ตู้จินดา,วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
พฤษภาคม 2554

   หน้า : [ 1 ]   Next >>