KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T040362
ความสัมพันธ์ของสารเคมีและการบรรจุต่อคุณภาพของมะม่วงสดตัดแต่งที่อุณหภูมิห้อง/ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา, กมลวรรณ แจ้งชัด และ อนุวัตร แจ้งชัด
ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
FOOD 8547
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวเหนียวดำ (Oryza sativa L.) สายพันธุ์ลืมผัว
ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา,ธนาวรรณ สุขเกษม,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
Full Text
FOOD 8554
ผลของการแปรรูป การเก็บรักษา และการให้ความร้อนซ้ำต่อปริมาณและประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระของข้าวพร้อมบริโภคบรรจุถุงรีทอร์ต
ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา,เอนก หาลี,ขนิษฐา ศรีนวล,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
กรกฎาคม-กันยายน 2561
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>