KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น ขวัญจิตร สันติประชา
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T970040
คุณภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงในเขตร้อนชื้น/วัลลภ สันติประชา, ขวัญจิตร สันติประชา และ วิชัย หวังวโรดม
วัลลภ สันติประชา
2541
T970048
ศักยภาพการเก็บรักษาและการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดในเขตร้อนชื้น/วัลลภ สันติประชา, ขวัญจิตร สันติประชา และกาญจนา สุวรรณสินธุ์
วัลลภ สันติประชา
2536
ku FOOD 6095
พันธุ์พืชผักและฤดูปลูกสำหรับภาคใต้/ขวัญจิตร สันติประชา
ขวัญจิตร สันติประชา,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
FOOD 7876
การพัฒนาของสีผล เมล็ดและการสุกแก่ต่อคุณภาพเมล็ดพันธ์ุพริกขี้หนูสวน
พงษ์ศักดิ์ มานสุริวงศ์,วัลลภ สันติประชา,ขวัญจิตร สันติประชา,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
มกราคม-เมษายน 2554
   หน้า : [ 1 ]   Next >>