KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น ขัตติยา ใหญ่ผล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8118
การคัดเลือกเอนไซม์จากโคจิเชื้อราบริสุทธิ์และคัดแยกยีสต์ทนเกลือเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิตเต้าหู้ยี้แดง
วีระสิทธิ์ กัลยากฤต,ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์,ปราโมย์ ศิริโรจน์,วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา,ขัตติยา ใหญ่ผล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557

FOOD 8141
การศึกษาความชื้นเริ่มต้นของข้าวเพื่อผลิตรงควัตุสีแดงจากเชื้อรา Monascus purpureus ในระดับการเพาะเลี้ยงต่าง ๆ
วีระสิทธิ์ กัลยากฤต,ขัตติยา ใหญ่ผล,เหมลักษณ์ สุขบำรุงทรัพย์,ปวีณา สุขสำราญ,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558

   หน้า : [ 1 ]   Next >>