KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 6 เรื่อง จากคำค้น คมแข พิลาสมบัติ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T010092
การลดขั้นตอนกระบวนการจัดการเนื้อสัตว์จากการชำแหละซากอุ่น ร่วมกับการบ่มเนื้อเพื่อปรับปรุงคุณภาพเนื้อโคขุน/จุฑารัตน์ เศรษฐกุล, ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ และ คมแข พิลาสมบัติ
จุฑารัตน์ เศรษฐกุล
2542
T070395
การลดเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนบนเนื้อสัตว์โดยใช้สารละลายกรดแลกติก/คมแข พิลาสมบัติ
คมแข พิลาสมบัติ
2550
FOOD 6982
การใช้กล้าเชื้อโปรไบโอติก Pediococcus pentosaceus TISTR 536 และ Lactobacillus salivarius D 4 ในแหนมเนื้อโค
อรุณวรรณ อินทร์ช่วย,จุฑารัตน์ เศรษฐกุล,คมแข พิลาสมบัติ,รุจริน ลิ้มศุภวานิช,อิศร เศวตวิวัฒน์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน - ธันวาคม 2554
Full Textx
FOOD 7518
การศึกษาคุณภาพและจุลินทรีย์ของแหนมเนื้อโคโดยใช้เชื้อ Lactococcus lactis subsp. lactis P 2 และ Sb 2 เป็นกล้าเชื้อในการหมักแหนม
ปรมาภรณ์ เจ็ดวรรณะ,อดิศร เสวตวิวัฒน์,จุฑารัตน์ เศรษฐกุล,คมแข พิลาสมบัติ,รุจริน ลิ้มศุภวานิช,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
Full Textx
FOOD 7744
ผลของสภาวะการเก็บรักษาเนื้อโคและปริมาณกลีเซอรอลต่อคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์เนื้อโคขึ้นรูปกึ่งแห้ง
ศุภลักษณ์ สรภักดี,จันทร์เพ็ญ เอื้อสกุลรุ่งเรือง,คมแข พิลาสมบัติ,รณชัย สิทธิไกรพงษ์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน - ธันวาคม 2558
FOOD 7871
การศึกษาคุณภาพและจุลินทรีย์ของแหนมเนื้อโคโดยใช้เชื้อ Lactococcus lactis subsp. lactis P 2 เป็นกล้าเชื้อในการหมักแหนม
ปรมาภรณ์ เจ็ดวรรณะ,รุจริน ลิ้มศุภวานิช,คมแข พิลาสมบัติ,อดิศร เสวตวิวัฒน์,จุฑารัตน์ เศรษฐกุล,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน-ธันวาคม 2554
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>