KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น คำรบ สมะวรรธนะ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T040211
ผลของเจลาติไนเซชันและรีโทรกราเดชันต่อคุณภาพของขนมขบเคี้ยวจากข้าว/คำรบ สมะวรรธนะ
คำรบ สมะวรรธนะ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2546
   หน้า : [ 1 ]   Next >>