KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น จตุรงค์ สินแก้ว
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7784
การวิเคราะห์ตะกั่ว แคดเมียม และอะลูมิเนียมที่ละลายออกมาจากภาชนะหุงต้ม
ศศิธร หอมดำรงค์วงศ์,จตุรงค์ สินแก้ว,อุมา บริบูรณ์,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มกราคม-มีนาคม 2558
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>