KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น จรรยา บัวบาน
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7767
การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์สารเคมีกำจัดแมลงชนิดไตรคลอร์ฟอนและดีดีที ในปลาแห้งและปลาเค็มโดยเทคนิคแก็สโครมาโทกราฟฟี-แมสสเปคโทรมิเตอร์
จรรยา บัวบาน,อนุสรณ์ ดิษฐสวรรค์,พยอม หน่อศิริ,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2559
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>