KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น จรรยา หมวดคลาย
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T060133
ผลของแซนแทนกัมต่อสมบัติของเจลสตาร์ชมันสำปะหลังแช่เยือกแข็ง/จรรยา หมวดคลาย และสงวนศรี เจริญเหรียญ
จรรยา หมวดคลาย
2549
   หน้า : [ 1 ]   Next >>