KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T940067
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอาการไส้สีน้ำตาลในผลสับปะรดและวิธีป้องกัน
จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
2536
   หน้า : [ 1 ]   Next >>