KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น จันทิรา ฤทธิจักร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6583
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและสมบัติบางประการของผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าพื้นเมืองในจังหวัดพัทลุง
อมรรัตน์ ถนนแก้ว,จันทิรา ฤทธิจักร,สุปราณี สุริยะพล,วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
มกราคม - มิถุนายน 2552

   หน้า : [ 1 ]   Next >>