KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น จารี ทองตำลึง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7705
การพัฒนารายการอาหารกลางวันเพื่อส่งเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียนกรณีศึกษา : โรงเรียนจินดาพงศ์ กรุงเทพมหานคร
ธนภร ตันเจริญ,วันดี ไทยพานิช,อนุกูล พลศิริ,จารี ทองตำลึง,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
กันยายน-ธันวาคม 2558
FOOD 7732
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนบางกะปิ
ศรีประภา โชติคุณเศรษฐ,อนุกูล พลศิริ,วันดี ไทยพานิช,จารี ทองตำลึง,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
มกราคม-เมษายน 2558
FOOD 8263
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุกรณีศึกษา ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร
มาริสา หวังเจริญ,จารี ทองตำลึง,อนุกูล พลศิริ,วันดี ไทยพานิช,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
กันยายน - ธันวาคม 2559

   หน้า : [ 1 ]   Next >>