KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น จารุณี วงศ์เล็ก
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7314
ระบบการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านอาหารแนวใหม่ (Re-process)
จารุณี อินทรสุข,จารุณี วงศ์เล็ก,พรผกา สินวีรุทัย,วารสารอาหารและยา
กันยายน - ธันวาคม 2557

FOOD 8343
การประเมินความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบเพื่อพิจารณากำหนดค่าปนเปื้อนสูงสุดของสาร 3-MCPD ในเครื่องปรุงรส
วันชัย ศรีทองคำ,จารุณี วงศ์เล็ก,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

   หน้า : [ 1 ]   Next >>