KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น จารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7848
การศึกษาปริมาณตะกั่ว แคดเมียม ดีบุกและปรอทที่ปนเปื้อนในหอยแครง และหอยแมลงภู่บริเวณอ่าวไทยตอนใน ปี 2552
จิราภา อุณหเลขกะ,ปราโมทย์ วนิชาชีวะ,สมบูรณ์ โตประสิทธิ์,ศิริ วัดสว่าง,นฤมล จันทร์แก้ว,จารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล,ลัดดาวัลย์ โรจนพรรณทิพย์,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2554
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>